Inventarizace školního majetku 2020

Jak na letošní bezchybnou a hladkou inventarizaci

Chystáte se na pravidelnou inventarizaci školního majetku? Provést ji dříve než v prosinci se rozhodně vyplatí, protože budete mít dost času na dohledání rozdílů a zjištění chyb. Seznamte se s pravidly aktuálními pro letošní rok. Poradíme vám, jak si naplánovat inventury a harmonogram účetní závěrky za rok 2020, upozorníme na nejčastější pochybení zjištěná při kontrolách i  na zodpovědnost a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci.

1 490  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Je nutné v inventarizačních evidencích uvádět, zda jsme prováděli inventarizaci fyzickou, či dokladovou?

„V jakých případech si můžeme ušetřit čas pouhým opisem údajů z účetních knih?“

Cíl videokurzu

Pravidelná inventarizace školního majetku je nezbytnou součástí kontrolního systému. Pochybení v této oblasti jsou častým nálezem kontrolních orgánů. Jaké požadavky platí pro rok 2020 k zajištění přípravy na inventarizaci všeho majetku, závazků a ostatních aktiv i pasiv, včetně části vlastních zdrojů a podrozvahových účtů? Cílem videokurzu Inventarizace školního majetku 2020 je poskytnout účastníkům čerstvé informace, návody a zkušené rady, jak postupovat v souladu s poslední novelou vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a aktuálním zněním zákona o účetnictví. Seznámíme vás s konkrétními příklady formulářů, s obsahem inventurních soupisů i s požadavky na inventarizační zprávu.

Komu je videokurz určen

Videokurz Inventarizace školního majetku 2020 je učen účetním a hospodářkám všech typů a stupňů škol a členům inventarizačních komisí. Užitečný bude pro zaměstnance škol, kteří se podílejí na přípravě a provádění inventur majetku i závazků a na zpracování inventurami zjištěných informací, ale i těm, kteří rozhodují o způsobu evidence majetku školy v rozvaze, v podrozvahové evidenci a v operativní evidenci, a to takovým způsobem, aby byl průběh inventur majetku zjednodušen.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. V ceně je nahrávka dostupná do konce kalendářního roku, kterou můžete zhlédnout i opakovaně.

Délka videokurz

1 hodina 26 minut

Program

Program videokurzu

 • Co platí a co se mění pro rok 2020?
 • Doporučené postupy pro prvotní, rozdílovou a zjednodušenou inventarizaci
 • Plán inventur a harmonogram účetní závěrky za rok 2020
 • Realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví
 • Jak správně provést inventuru účtu 403 – investiční transfery
 • Příklady inventarizačních evidencí – podkladů pro provedení inventur
 • Kde a jak ověřit údaje zachycené v účetnictví – příklady kontroly
 • Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů pro školy vedoucí účetnictví v plné formě
 • Ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
 • Inventurní soupisy, dodatečné a zjednodušené inventurní soupisy
 • Příklady inventarizační zprávy a způsobů jejího vyhodnocení

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt “Moje město, moje škola”. V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Inventarizace školního majetku 2020”